Pontevedra Viva!

Regras para a inserción de anuncios

Unha vez inserido o anuncio por parte do usuario, pontevedraviva.com procederá á revisión deste e ao cobramento efectivo, naquelas categorías que sexan de pagamento (anuncio destacado). Se na revisión se detectase que o anuncio incumpre algunha das regras detalladas a continuación, o anuncio non será publicado.

Pontevedraviva.com enviará ao usuario un correo electrónico indicando a causa pola que se denega o anuncio, ofrecendo a posibilidade de corrixir este para adaptalo ás regras de pontevedraviva.com, se isto fose posible.

Como norma xeral, esta sección será gratuíta para anuncios de persoas particulares, e de pago (anuncio destacado) para empresas e/ou profesionais, aínda que os particulares tamén poderán optar á inserción dun anuncio destacado, abonando a tarifa vixente en cada caso e que lle será comunicada individualmente a cada anunciante.

REGRAS XERAIS

1.- Cumprimento coa lexislación vixente: Os anuncios de pontevedraviva.com deben cumprir coa lexislación vixente. Non se publicarán, en ningún caso, anuncios que inclúan contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, de apoloxía do terrorismo ou que atenten contra os dereitos humanos ou a dignidade das persoas.

2.- Formulario de alta do Anuncio: ÿ necesario completar todos os apartados do formulario de alta do anuncio. Así mesmo, será requisito indispensable incluír unha dirección de correo electrónico e o nome do anunciante que, en todo caso, deberá ser un nome válido. A alta do anuncio só será efectiva unha vez se complete e verifique a través do sistema vixente en cada momento en función da categoría que corresponda.

3.- Formas de contacto: No caso de que só se poida contactar co anunciante telefonicamente, deberase indicar expresamente no anuncio.

4.- Campos do anuncio: O anunciante non poderá superar o límite máximo do campo de texto do anuncio (Número de caracteres máximo do anuncio: 349 caracteres, espazos incluídos).

5.- Anuncios de fora de España: Só se permitirán anuncios do territorio español.

6.- Describe o artigo no título: O título do anuncio ten que describir o artigo con claridade. Non está permitido o uso de palabras clave innecesarias no anuncio. Así mesmo, non está permitido introducir exclamacións nin calquera outro signo innecesario que non forme parte do nome ou marca do produto anunciado.

7.- Foto do artigo: Pontevedraviva.com permite a publicación de imaxes no anuncio sempre que estas correspondan ao artigo anunciado e que o anunciante conte coa titularidade destas ou cos permisos necesarios para iso. Non se publicarán anuncios que inclúan fotografías de catálogos ou que estean rexistradas por terceiros (e estes non outorgasen o consentimento para o seu uso e publicación), con URL (direccións de internet), con números de teléfono, con textos, con logotipos, que fosen inseridos como foro ou con imaxes que teñan unha marca de auga diferente da do portal.

8.- Só un artigo por anuncio: Non se permite inserir máis dun artigo no mesmo anuncio nin modificar o mesmo para cambiar o artigo inicialmente anunciado. Requirirase un anuncio por artigo.

9.- Non introducir anuncios duplicados: Non se permiten anuncios duplicados. Así, non se permite inserir o mesmo anuncio/artigo máis dunha vez ao mesmo tempo. Tampouco se permite inserir o mesmo anuncio noutra categoría.

10.- Só artigos da mesma categoría: Non se permite inserir varios artigos de diferentes categorías no mesmo anuncio. Deberán dividirse en varios anuncios se os artigos non pertencen á mesma categoría.

11.- Anuncios de broma: Non se permitirán anuncios que parezan de broma.

12.- Outros artigos non permitidos: En ningún caso se permitirá a publicación de fármacos ou pseudofármacos, papeis de rexistro ou padrón, tarxetas de aparcadoiro, tabaco, produtos relacionados co sexo (xoguetes eróticos, preservativos, pornografía, etc.), produtos industriais, produtos de saúde, determinados alcohois ou calquera outro produto que atente contra a lexislación vixente.

13.- Restricións en artigos con Certificados Sanitarios: Permitirase a publicación de artigos de alimentación, bebidas (incluídas as alcohólicas), parafarmacia (sempre e cando non se trate de fármacos ou medicamentos), cosmética, etc., sempre que no anuncio se faga constar de forma explícita que o artigo anunciado conta coas Licenzas Sanitarias necesarias para a súa distribución e venda.

14.- Publicación de Armas: Non se permitirá a publicación de anuncios relativos a calquera tipo ou modelo de arma ou as súas respectivas réplicas.

15.- Restricións contra copias piratas ou falsificacións: Non se permiten anuncios que inclúan copias piratas e/ou falsificacións de calquera produto. Para tal efecto, e nas categorías que se así precísese e determine en cada momento, queda prohibida a inserción de anuncios de copias ilegais, piratas ou falsificacións de artigos como software, reloxos, roupa de marca, accesorios de marca, perfumes e calquera outro produto semellante, así como películas, videoxogos, programas de ordenadores e tarxetas de programa para televisión de pagamento, ou artigos de características similares, así como de calquera outro produto que se determine en cada momento no formulario de inserción do anuncio. Nestes casos, o Anunciante deberá indicar no propio texto do anuncio que os produtos son orixinais. A lexislación española prohibe e castiga con penas de prisión e multa os anunciantes que vendan copias piratas ou falsificacións.

16.- Restricións contra enlaces: Os enlaces e imaxes do anuncio deberán describir o artigo anunciado. En consecuencia, non está permitido que o anuncio conteña enlaces a outras páxinas que non ofrezan información adicional sobre o produto ou servizo anunciado, agás nos casos especialmente autorizados e a través dos sistemas expresamente habilitados a tal extremo por pontevedraviva.com Asimismo, tampouco se poderá enlazar con outras páxinas web de poxas ou calquera outro sitio web dedicado a anuncios clasificados.

17.- Números de contacto tipo Premium: Non se publicarán Anuncios cuxo teléfono de contacto sexa de tipo Premium de pagamento (tipo 80 X), exceptuando os números de teléfono correspondentes ao código 806 mediante os cales se presten servizos de contido esotérico, astrolóxico, de adiviñación, cartomancia e/ou predición do futuro por outros medios. Nestes casos, o Anunciante deberá incluír no texto do Anuncio o custo da chamada, isto é, o prezo máximo por minuto desta cos impostos incluídos, tanto dende a rede fixa como móbil.

18.- Dereitos de autor: Todos os dereitos do texto do anuncio e a imaxe se ceden a pontevedraviva.com Non se permíte enlazar a imaxes doutros anuncios ou copiar o texto completo doutro anuncio. As imaxes están protexidas polos dereitos de autor.

19.- Animais: Pontevedraviva.com impón certas restricións en anuncios de animais e resérvase o dereito a denegar a publicación nesta categoría cando o considere necesario: Non se permiten animais depredadores nin especies protexidas. Tampouco se poden anunciar animais que necesiten permisos especiais segundo a lexislación vixente, a non ser que estea claramente especificado no anuncio que o vendedor dispón dos conseguintes permisos e que todos os papeis están en regra.

Os animais anunciados en pontevedraviva.com deberon cumprir a idade de destete recomendada por veterinarios para cada especie. Para estes efectos, os gatos anunciados deben ser maiores de seis semanas e os cans han de ter cumprido as oito semanas.

Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.

20.- Tarxetas telefónicas pre-pagamento: De acordo coa Disposición Adicional ÿnica da Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos de comunicacións electrónicas e redes públicas de comunicación, os titulares das tarxetas pre-pagamento deben constar nun rexistro que debe levar o correspondente operador de telefonía.

Ante situacións de transmisión de tarxetas pre-pagamento entre usuarios, os datos que aparecen no rexistro do operador deberán ser actualizados, sendo necesario que o vendedor e o comprador se dirixan ao operador para os efectos de comunicar a transmisión e proceder á actualización dos datos do rexistro. O devandito rexistro, e a súa posterior actualización, son responsabilidade exclusiva dos particulares na transacción comercial, eximindo ao portal de toda responsabilidade en caso de que a devandita actualización no rexistro pertinente non se realice coa dilixencia debida.

21.- Servizos profesionais non permitidos: Non se permitirá ningún tipo de servizo que leve consigo calquera práctica ilegal ou que vaia contra o decoro da páxina. Especialmente prohíbense servizos que impliquen a vulneración das medidas de seguridade do produto, así como calquera tipo de anuncio ou servizo onde se ofreza servizos sexuais, de relax ou características similares.

Permitiranse os servizos relacionados coa videncia e o tarot, sempre e cando estes non inclúan servizos de maxia negra, malos desexos, bruxaría, vodú ou liñas eróticas encubertas. Así mesmo, non se permitirá anunciar os servizos de curandeiros, feiticeiros, esperanzadores, nin calquera outro tipo de servizo ou produto relacionado.

22.- Ofertas de emprego non permitidas: Esta categoría só permitirá anuncios de ofertas concretas de emprego convencional por conta allea. Co fin de evitar fraudes neste sentido, non se permitirán prácticas de dubidosa legalidade fiscal tales como a oferta de emprego piramidal.

Entenderase como ofertas de emprego piramidais todas aquelas nas que se demande o candidato que ofreza produtos ou servizos ao público a un prezo inferior ao seu valor de mercado ou de forma gratuíta, a condición de que se consiga a adhesión doutras persoas.

Non obstante o anterior, permitirase os anuncios de ofertas de emprego daquelas empresas que a súa estrutura de vendas sexa multinivel, é dicir, nas que un fabricante ou un comerciante almacenista venda os seus produtos ou servizos ao consumidor final a través dunha rede de comerciantes e/ou axentes distribuidores independentes.

Nestas ofertas a empresa deberá demandar candidatos para que se integren na súa rede de comerciantes e/ou axentes distribuidores independentes para que vendan os seus produtos ao servizos ao consumidor final, de forma que os beneficios económicos se obteñan mediante unha única marxe sobre o prezo de venda ao público, o cal se distribúe mediante a percepción de porcentaxes variables sobre o total da facturación xerada polo conxunto dos consumidores e dos comerciantes e/ou distribuidores independentes integrados na rede comercial, e proporcionalmente ao volume de negocio que cada compoñente crease.

Nestes casos, a empresa anunciante deberá acreditar, se así llo solicita pontevedraviva.com, que efectivamente a súa estrutura comercial está baseada na venda multinivel e será responsable, en todo caso e sen límite algún, da veracidade da información exposta na oferta de emprego, así como de calquera reclamación que pontevedraviva.com poida recibir ao respecto.

Pontevedraviva.com resérvase o dereito de retirar todos os anuncios que, ao seu xuízo, incumpran o anteriormente exposto e non se axusten á descrición de venda multinivel considerada no artigo 22 da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista.

23.- Entradas: Para a inserción de anuncios de entradas débense indicar tanto o prezo de compra orixinal coma o novo prezo de venda, cuxo importe ha de ser sempre inferior ou igual ao orixinal. Da mesma forma, recordamos que o anunciante será o único responsable tanto da orixe das entradas coma da veracidade dos prezos destas.

A data de duración do anuncio que se indica durante o proceso de inserción ou de modificación é a que se estipula pola categoría, pero dado que os eventos poden ter lugar durante un período inferior á data de caducidade do anuncio, pontevedraviva.com se reserva o dereito de eliminar os anuncios de entradas unha semana posterior á data do evento indicada polo usuario.

O devandito proceso establécese co fin de non ter anuncios de entradas cuxa data do evento caducase. O proceso de borrado poderá efectuarse sen a necesidade de establecer un pre-aviso ao usuario, independentemente de se existen produtos contratados asociados ao devandito anuncio, pois a finalidade do devandito produto está directamente asociada ao anuncio desactivado e obsoleto. No caso que o evento teña lugar nun período maior de tres meses, que é a vixencia estipulada do anuncio para esta categoría, o usuario deberá renovar o devandito anuncio para que este siga estando publicado no portal.

24.- Outras consideracións importantes  Se ao anunciante só se lle pode contactar por teléfono debe indicalo no texto do anuncio, pero é obrigatorio indicar unha dirección de correo electrónico válida para poder anunciar un artigo.

O anunciante é persoalmente responsable polo contido do anuncio. Pontevedraviva.com non ten ningunha responsabilidade polo artigo anunciado ou polo contido do anuncio.

Pontevedraviva.com non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización neglixente ou malintencionada das contas de correo electrónico utilizadas para calquera tipo de inserción, comunicación, xestión ou actuación no Portal.